Siirry sisältöön

Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslaissa säädetään lapselle oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli pääsääntöisesti 6-vuotiaana. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, mikä tarkoittaa noin neljä tuntia päivässä. Lukuvuosi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti eDaisyn(siirryt toiseen palveluun) kautta. Ennen ilmoittautumista kotiin tulee kirje, joka sisältää tietoa esiopetuksesta, ilmoittautumisesta sekä täydentävästä varhaiskasvatuksesta.

Esiopetuspaikat

Lukuvuonna 2024-2025 esiopetusta järjestetään Perälän, Isonkylän ja Rauhalan kouluilla sekä Vallinmäen päiväkodissa.

  • Isonkylän koulun esiopetus puh. 040 485 0582. Osoite Isonkyläntie 20
  • Perälän koulun esiopetus puh. 050 447 1200. Osoite Wiikintie 1
  • Rauhalan koulun esiopetus puh. 050 336 6397. Osoite Rauhalantie 4
  • Vallinmäen päiväkodin esiopetus puh. 040 483 6386. Osoite Alkiontie 10

Esiopetussuunnitelmat

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tämän pohjalta Laihialle on laadittu koko kunnan yhteinen esiopetuksen opetussuunnitelma. Laihian kunta on kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunta, ja sen pohjalta on laadittu myös kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Täydentävä varhaiskasvatus ja siitä perittävä maksu

Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään ennen ja jälkeen esiopetuksen. Hoitoajat varataan DaisyFamilyn(siirryt toiseen palveluun) kautta. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, yhteisten bruttotulojen sekä DaisyFamilyssä varatun ja toteutuneen hoitoajan mukaan. Tulotiedot ilmoitetaan sähköisesti eDaisyssa tai toimitetaan paperiversioina varhaiskasvatustoimistoon (Laihiantie 50, 66400 Laihia). Myös lupa enimmäismaksun perimiseen ilmoitetaan sähköisesti eDaisyssa(siirryt toiseen palveluun). Lupa on voimassa kunnes perhe toisin ilmoittaa tai maksuperusteet muuttuvat. Lisää tietoja maksuista:

DaisyFamilyyn kirjautuneena kysymysmerkin takaa ja asetuksista löytyy kattavammat käyttöohjeet.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinentuki. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta ja esiopetuksen aikana saamasta tuesta siirtyy myös perusopetukseen.

Kun lapsella on tuen tarvetta, huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Esiopetuksen henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä huoltajaan heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. Huoltajaa kannustetaan tukemaan osaltaan lastaan tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa. Huoltajien on hyvä tietää, että he tai lapsi eivät voi kieltäytyä kasvun ja oppimisen tuen vastaanottamisesta, eikä heidän suostumustaan tarvita tuen tarpeen arviointiin ja tuen suunnitteluun.

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää huoltajan suostumusta.

Koulukuljetus

Koulukuljetus järjestetään esiopetuksessa oleville lapsille, joiden koulumatka lautakunnan määrittelemään esiopetuspaikkaan on yli 3 km sekä esioppilaille, joiden huoltajat maksavat kunnanvaltuuston vahvistaman omavastuuosuuden kuljetuksesta.

Lisätietoa:

Koulukuljetusopas

Koulujen työ- ja loma-ajat 2024-2025 (PDF)

Lisätietoja: