Siirry sisältöön

Katselmukset ja tarkastukset

Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan kaikissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten luvan saaneissa kohteissa.

Vaaditut viranomaiskatselmukset on aina mainittu rakennuslupapäätöksessä. Katselmukset suorittaa rakennustarkastaja ja ne tulee pyytää hyvissä ajoin ennen katselmusajankohtaa.
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että kaikki luvassa edellytetyt katselmukset tilataan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Aloituskokous

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa rakennustyön aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskokouksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus ja sen toteuttajien asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavat tekijät.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista.

Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä rakennustarkastaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Aloitusilmoitus

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennustarkastajalle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

Sijainnin merkitseminen

Ennen rakentamisen aloittamista rakentaja tilaa tekniseltä osastolta (maanmittausinsinööriltä) rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tontille.

Rakennuksen paikka merkitään maastoon rakennuslupapäätöksellä hyväksytyssä asemapiirroksessa osoitettuun kohtaan. Ennen merkitsemisen tilaamista rakentaja voi suorittaa tontilla rakennuksen paikan raivauksen (pintamaiden, kivien, puiden jne. poiston). Kunnan toimesta maastoon merkitään muutaman päivän toimitusajalla rakennettavan rakennuksen sokkelin korkeus ja nurkkapisteet, jotka tulee linjata rakentajan tekemille linjapukeille ennen kaivuu- / täyttötöiden jatkamista. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen rakennuslupamaksun yhteydessä. Mahdollisesta uusintamerkinnästä peritään lisämaksu.

Rakentaja varaa tontille kymmenkunta noin 1,5 m pituista rimaa / seivästä, joilla merkintä suoritetaan. Rakentajan olisi suotavaa olla paikalla, kun merkintä suoritetaan.

Sijaintikatselmus

Mikäli rakennusluvassa on edellytetty sijaintikatselmuksen pitämistä, tulee katselmus tilata heti rakennuksen perustustöiden valmistuttua. Katselmuksessa varmistetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset. Rakentamista saa jatkaa jos katselmuksessa on todettu rakennuksen paikka suunnitelmien mukaiseksi. Mikäli rakennuksen paikka ei vastaa suunnitelmia, saa rakentamista jatkaa ainoastaan, mikäli rakennusvalvonta antaa sille suostumuksen.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun rakennuksen kantava runko ja vesikattorakenteineen ovat valmiit ja rakenteita ei ole vielä peitetty esimerkiksi eristyksillä. Katselmuksessa rakenteita ja liitoksia verrataan viranomaiselle esitettyihin rakennesuunnitelmiin, jotka tulee olla katselmuksessa käytettävissä.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)

Rakennus tai sen osan voidaan hyväksyä käyttöön osittaisessa loppukatselmuksessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken ja rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty. Katselmuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen sekä käyttökelpoisuuteen.

Rakennusluvalle on haettava loppukatselmusta myönnetyn luvan voimassaoloaikana myös silloin, kun rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa.

Loppukatselmus

Rakennusluvalle on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana. Loppukatselmus voidaan pitää, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että:

  • rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;
  • rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;
  • muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;
  • rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle;
  • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

Lisätietoja