Siirry sisältöön

Ohjeita luvan hakijalle

Sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa lupien hakemisen ja käsittelyn vuorokauden ympäri, paikkariippumattomasti ja reaaliaikaisesti.

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Rakennuslupahakemuksen voit tehdä Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Toimenpidelupa tai -ilmoitus

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta voidaan toimenpiteeseen vaatia toimenpidelupa. Toimenpidelupa edellytetään lähinnä sellaisista rakentamistoimenpiteistä, joilla on vaikutuksia kuntakuvaan, esimerkiksi julkisivumuutokset, kevyet rakennelmat ja muut vastaavat. Rakennusjärjestyksessä on määritelty erilaisten toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus.

Toimenpidelupahakemuksen voit tehdä Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessään määrätä, että mihin merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Toimenpideilmoituksen voit tehdä Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Purkamislupa tai -ilmoitus

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Purkamislupahakemuksen voit tehdä Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Purkamisilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisilmoituksen voit tehdä Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai näihin verrattaviin töihin tulee hakea maisematyölupaa seuraavilla alueilla:

 • Asemakaava-alueella;
 • yleiskaava-alueella mikäli kaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella;
 • kaavan laatimiseksi osoitetulla rakennuskieltoalueella.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Maisematyölupahakemuksen voit tehdä Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakentaminen tapahtuu säännöksistä poiketen tai esim. asemakaavan vastaisesti, vaatii rakentaminen yleensä poikkeamisluvan.

Suunnittelutarvealueella (pääasiassa yleiskaava-alueet ja haja-asutusalue) jossa ei ole vahvistettua asemakaavaa, on rakennusluvan edellytykset tutkittava suunnittelutarveratkaisulla.

Yksittäinen kohde jolla on vaikutuksia ympäristöön voi tietyissä tapauksissa edellyttää myös rakennusluvan edellytysten tutkimista suunnittelutarveratkaisulla.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakeminen ja tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus poikkeamiselle tai suunnitelmatarveratkaisulle (allekirjoitus kaikilta kiinteistön omistajilta)
 2. Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään lainhuutotodistusta (ei kuitenkaan kolmea kuukautta vanhempaa) tai kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai muun vastaavan asiakirjan jäljennöstä.
 3. Selvitys naapurien kuulemisesta. Naapureita ovat viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajat tai haltijat. Kuulemisen voi suorittaa samalla lomakkeella rakennuslupaan, mikäli rakennuslupapiirustukset ovat valmiina. (allekirjoitus kaikilta kiinteistön omistajilta)
 4. Karttaote (voi pyytää kunnasta)
 5. Ote asemakaavakartasta määräyksineen, jos tontti on asemakaava-alueella.
 6. Ote yleiskaavakartasta määräyksineen, jos rakennuspaikka on asemakaava-alueen ulkopuolella.
 7. Asemapiirros 3 kpl. Mittakaava taajama-alueella 1:500 ja maaseutualueella 1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksesta tulee selvitä kiinteistön rajat, rajamitat, pyykit sekä purettavien, olemassa olevien ja uusien rakennusten sijainti, niiden kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, kiinteistön ja naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet
 8. Hakemukseen voi tapauskohtaisesti liittää rakennuspiirustuksia, valokuvia tai muita liitteitä, jotka selventävät asiaa
 9. Arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut hakemuslomakkeeseen tai erillisellä liitteellä

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätös ei ole rakennuslupa. Rakennuslupa on haettava erikseen kunnalta.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarvepäätös on voimassa enintään kaksi (2) vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa. Ne eivät itsessään oikeuta rakentamiseen vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella

 • Laihian kunta / tekninen lautakunta, PL 13, 66401 Laihia.

Hakemukset käsittelee tekninen lautakunta, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Lupapäätöksestä perittävä maksu perustuu Teknisen lautakunnan päätökseen (10.5.2023 § 45), jolla on hyväksytty “Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut”.

Sähköinen lupa-asiointi

Lupapiste-asiointipalvelu

Laihian kunta on ottanut 1.1.2024 lähtien käyttöön rakentamisen lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun(siirryt toiseen palveluun). Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Lupapiste kattaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvat, toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset, purkamisluvat ja -ilmoitukset sekä maisematyöluvat. Lisäksi luvissa edellytetyt työnjohtaja-asiat käsitellään Lupapiste-palvelussa.

Lupapisteen prosessi

Lupapisteessä voit hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin – ajasta ja paikasta riippumatta.

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla. Voit asioida samoilla tunnuksilla kaikissa Lupapiste-kunnissa. 
 2. Luo seuraavaksi hakemus tai neuvontapyyntö. Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
 3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa tuoda hakemukselle yhdellä napin painalluksella  ja he saavat muokkausoikeudet hakemukselle. Sähköisen kutsun hyväksyminen poistaa myös tarpeen perinteiselle valtakirjalle.  
 4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana. 
 5. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta. Keskustelu-ikkunan alapuolella olevan “Ohje”-osion kautta pääset tutustumaan kunnan ohjeistukseen sekä mahdollisiin hankekohtaisiin huomioihin. 
 6.  Kun hankkeella on vaadittavat tiedot, jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä. Mikäli haluat, että kunta kuulee kaikki naapurit, ruksi kyseinen kohta hakemuksen jättämisen yhteydessä ja viranomainen saa tästä tiedon sähköpostiin.
 7. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta hankkeeseen liittyen. Näet pyydetyt ja annetut lausunnot “Lausunnot” -välilehdeltä.
 8. Mikäli hanke edellyttää naapurien tiedottamista, viranomainen merkitsee tiedotettavat naapurit “Lausunnot”-välilehdelle. Naapurit voidaan kuulla joko hakijan tai kunnan toimesta myös sähköisesti lähettämällä sähköpostiin kuulemiskutsu. Naapuri pääsee antamaan kommenttinsa vahvan tunnistautumisen jälkeen.
 9. Näet hankkeesta annetut päätökset ja lupavaatimukset Lupapisteestä. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun viranomainen on antanut päätöksen. Hankenäkymä muuttuu päätöksen jälkeen tukemaan rakentamisen/ työmaan aikaista asiointia. 
 10. Rakentamisen aikaista asiointia edistetään palvelussa tallentamalla tarpeellisia tietoja ja dokumentteja hankenäkymään sekä kutsumalla esimerkiksi tarvittavat työnjohtajat hankkeelle. Lupavaatimukset sekä niihin liittyvät tiedot nähdään kootusti ”Rakentaminen” -välilehdeltä. Hanke voidaan kuitata lopulta palvelun kautta päättyneeksi.

Rakentamisen ohjaus

Pääsuunnittelija

Rakentamisen suunnittelun kokonaisuudesta vastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että tarvittavat suunnitelmat ovat työmaan käytössä.

Työnjohtajat

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL 122 §).

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla (MRL 122 §).

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityisalan rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL 122 a §).

Yhteystiedot