Siirry sisältöön

Lannan levitys ja aumausilmoitukset

Aumaus on lannan tilapäistä varastointia lantalan ulkopuolella. Yleisin aumauksen peruste on työtekniset syyt, esim. kauempana sijaitsevat pellot tai kelirikko. Aumauksella ei voida kuitenkaan korvata lantalaa. Aumausilmoitus on voimassa vuoden kerrallaan.

Aumausilmoituksen tekeminen

Aumausilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ohjeita tilapäiseen lannan varastointiin

Aumassa varastoitavan lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voidaan lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa. Lantaa vastaanottavalla tilalla aumaaminen on mahdollista samoista syistä kuin tiloilla, joilla lantaa syntyy. Lähtökohta on, että jos lantaa otetaan vastaan ja varastoidaan, säilytetään se lantalassa. Aumaaminen on mahdollista työteknisestä tai hygieenisistä syistä.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros. Nestettä sitova kerros voi olla turvetta, silputtua olkea tai heinää, haketta, kutteria, sahanpurua yms. Materiaali kannattaa valita kompostin käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli kompostia käännetään, on alusaineen määrässä huomioitava, että osa siitä sekoittuu kompostiin.

Lanta-auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Kompostin jälkikypsytysauma voidaan kuitenkin peittää riittävällä turve- tai olkisilppukerroksella. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.

Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen. Auman paikalla tarkoitetaan paikkaa, jolle auma tehdään. Uuden auman voi perustaa edellisvuonna sijainneen auman paikan viereen samalle pellolle. Uuden paikan ei tarvitse olla toisella lohkolla.