Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun keskeinen tavoite on turvata viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö sekä ehkäistä ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksien tavoitteena on, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.

Määräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Muita vastaavanlaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys ja eräiltä osin kaavamääräykset. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon. Ympäristönsuojelumääräyksiä ei sovelleta, jos määräykset ovat ristiriidassa ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annetun säädöksen kanssa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata pohjaveden saanti vedenottamoilla jatkossakin siten, että maankäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti.

Suojelusuunnitelmaan on koottu myös yleisiä ohjeita mm. maanviljelyyn, rakentamiseen ja uusien toimintojen sijoittamiseen liittyen.

Suojelusuunnitelma kattaa 13 pohjavesialuetta, jotka ovat Leppineva, Tyllijoki, Isokangas, Sahanlähde, Lapinmäki, Allinen, Välikylä, Kurunkangas, Perkiönmäki, Jokikylä, Jukaja, Jokisalo ja Tervasmäki.

Yhteystiedot