Siirry sisältöön


Tukea koulunkäyntiin

Oppilaan opetus on pyrittävä järjestämään niin, että oppilaalle voidaan taata oppivelvollisuuden suorittaminen hänen edellytystensä mukaisesti. Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin ns. kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti.

Yleistä tukea on mm. tukiopetus.
Tehostettua tukea on mm. laaja-alaisen erityisopettajan antama erityisopetus. Erityisopetus on tuolloin osa-aikaista ja sen tavoitteena on tukea yleisopetuksessa opiskelevaa oppilasta, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.
Erityistä tukea saavan oppilaan oppiminen tapahtuu pääasiallisesti pienryhmässä. Käytänteet hieman vaihtelevat riippuen mm. siitä onko yksikössä pienryhmää / luokkaa.

Laihian pienluokat
Laihian perusopetuksessa on yhteensä yhdeksän pienryhmää. Kirkonkylän yksikössä toimii kolme pienluokkaa, vuosiluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Lisäksi Perälän yksikössä on kielen erityisvaikeuksien pienluokka vuosiluokille 1-6. Aikaisemmin lääketieteessä puhuttiin dysfasiadiagnoosista, mutta nykyisin diagnoosina on SLI (specific language impairment). Rauhalan yksikössä annetaan pääasiallisesti toiminta-alueittaista opetusta kehitysvammaisille. Lisäksi yläkoululla on kolme pienluokkaa ja joustavan perusopetuksen ns. JOPO-luokka.
Pienryhmissä työskentelee erityisopettaja / erityisluokanopettaja ja 1-2 koulunkäynninohjaajaa. Pienluokkien oppilasmäärä on 8-10 riippuen oppilasaineksesta.
Pienluokassa opiskelevat erityisopetukseen siirretyt oppilaat, joilla on usein yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa oppiaineessa tai jotka toiminnanohjauksen tai käytöksen haasteiden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea ja pienemmän ryhmän opiskeluunsa. Useimmat pienluokan oppilaat opiskelevat taitoaineita tai muitakin oppiaineita integroituna yleisopetukseen. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan pienluokkaan sovituilla tunneilla myös määrätyn pituiseksi ajaksi, jos oppilaalla ilmenee oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia omassa luokassaan.
Pienluokkaopetuksessa korostetaan arkielämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja sosiaalisten käyttäytymismallien hallitsemista sekä pyritään antamaan riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoja varten. Perälän SLI-luokan (specific language impairment) tavoitteena on kuntouttaa kielen erityisiä vaikeuksia niin, että lapset pääsevät jo alakoulun aikana siirtymään kokonaan yleisopetukseen.