Siirry sisältöön

Toimielimet

Ylintä päätösvaltaa Laihian kunnassa käyttää kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua. Sen suorassa alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Kunnanvaltuusto nimittää kunnanhallituksen ja lautakunnat.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksessa on 10 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Se johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus nimittää jaostot, toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet. Kunnanhallituksella on hallintosääntöjaosto, henkilöstöjaosto sekä konserni- ja elinvoimajaosto. Toimikuntia ovat metsä- ja maanostotoimikunta ja yhteistyötoimikunta.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Valtuustokausi on 1.8.2021–31.5.2025. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi kuntavaaleilla.

Puheenjohtaja Antti Tuomela
I varapuheenjohtaja Timo Kamila
II varapuheenjohtaja Joni Leppilahti

Kokoonpano
Erkki Aro
Harry Back
Tiina Friman
Tero Frondelius
Juha Haapaluoma
Jukka Harju
Juhana Hilmola
Jukka Jänisoja
Timo Kamila
Raimo O Kinnari
Teemu Knuutti
Janne Laine
Joni Leppilahti
Päivi Miskala
Heikki Mäkinen
Minna Niemi
Jussi K Niemistö
Pasi Petrimäki
Jenna Pääskynen
Lea Ranne
Asko Salminen
Kurth Silorinne
Vilho Tekoniemi
Antti Tuomela
Sauli Tuomela
Jaakko Vatilo
Marja Vettenranta

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kokoonpano
Minna Niemi, puheenjohtaja (varajäsen Raija Viljanmaa)
Sauli Tuomela, 1. varapuheenjohtaja (varajäsen Juha Haapaluoma)
Tero Frondelius, 2. varapuheenjohtaja (varajäsen Kurth Silorinne)
Tiina Friman (varajäsen Piia Eerola)
Jukka Harju (varajäsen Jenna Pääskynen)
Teemu Knuutti (varajäsen Pasi Petrimäki)
Päivi Miskala (varajäsen Hannele Viianen)
Timo Riiki (varajäsen Jukka Jänisoja)
Marja Vettenranta (varajäsen Elisa Havusela)
Raimo O Kinnari (varajäsen Janne Laine)

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.

Kokoonpano
Mäkinen Heikki, puheenjohtaja (varajäsen Kimmo Rahnasto)
Lea Ranne, varapuheenjohtaja (varajäsen Aino Tuomela)
Asko Koivisto (varajäsen Timo Riiki)
Vuokko Rintala (varajäsen Marja-Liisa Harri)
Kaija Visuri (varajäsen Miika Pohjola)

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointipalveluiden vastuualueena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen ja sosiaalisten ongelmien vähentäminen asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden vastuulla on kehittää, suunnitella ja järjestää vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia sekä luoda yleiset edellytykset kuntalaisten liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoiminnalle.

Lautakunnan tehtäväalueena on valvoa Laihia kunnan etua sosiaali-, perus- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden osalta.

Hyvinvointilautakunnan esittelijöinä toimivat hyvinvointipäällikkö, kirjastotoimenjohtaja sekä vapaa-aikapäällikkö.

Kokoonpano
Esa Kannelmaa, puheenjohtaja (varajäsen Ville Holkko)
Harry Back, varapuheenjohtaja (varajäsen Teemu Knuutti)
Jukka Harju (varajäsen Pekka Andrejeff)
Päivi Kallio (varajäsen Susanna Pienimäki)
Sale-Ann Lintunen (varajäsen Minna Alho)
Ritva Lämpsä (varajäsen Raija Viljanmaa)
Heikki Mäkinen (varajäsen Jussi Säilä)
Saila Pohjavaara (varajäsen Päivi Miskala)
Chinnaphat Wichachu (varajäsen Markku Nykänen)

Sivistyslautakunta

Sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden päävastuuna on kehittää, suunnitella ja järjestä kuntalaisille varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimintamahdollisuuksia. Lautakunnan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatus (kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus, esiopetus, leikkitoiminta ja kotihoidontuki), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, peruskoulu- ja lukiopalvelut sekä omalta osaltaan peruskoulun ja lukion suorittaneille jatko-opintomahdollisuuksien turvaaminen.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Kokoonpano
Erkki Aro, puheenjohtaja (varajäsen Juha Kallio)
Jukka Jänisoja, varapuheenjohtaja (varajäsen Timo Riiki)
Harry Back (varajäsen Antti Uusimäki)
Terese Kurunsaari (varajäsen Camilla Juntunen)
Kristiina Lammi (varajäsen Anneli Riski)
Sakari Poti (varajäsen Jaakko Hautanen)
Jenna Pääskynen (varajäsen Vuokko Rintala)
Kurth Silorinne (varajäsen Päivi Kallio)
Kukka Trofast (varajäsen Saila Pohjavaara)

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat tekniset palvelut, tilahallinta, liikennealueet ja -olot, yleiset alueet, jätehuolto, alueelliselle pelastuslaitokselle kuulumattomat pelastustoimen kunnan tehtävät, vesihuoltolaitos, liikelaitokset, yksityistietoimi, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät, rakennusvalvonta, kaavoitus- ja mittaustoimi, ympäristön suojelu sekä maa-aineslain mukaiset valvontatehtävät.

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sekä rakennus- ja ympäristöasioissa rakennustarkastaja.

Kokoonpano
Juhana Hilmola, puheenjohtaja (varajäsen Antti Uusimäki)
Juha Haapaluoma, varapuheenjohtaja (varajäsen Jouni Oikarainen)
Marika Kasi-Kangasmaa (varajäsen Päivi Kallio)
Jussi K Niemistö (varajäsen Pasi Petrimäki)
Anne-Mari Poola (varajäsen Päivi Miskala)
Piia Riiki (varajäsen Pirjo Kinnari)
Vilho Tekoniemi (varajäsen Aarne Helala)
Jaakko Vatilo (varajäsen Joni Leppilahti)
Marja Vettenranta (varajäsen Hannele Viianen)

Keskusvaalilautakunta

Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Kokoonpano
Jouko Ranta, puheenjohtaja
Anna-Liisa Toikka, varapuheenjohtaja
Kari Kinnari
Asko Salminen
Sirpa-Liisa Viianen

Varajäsenet
1. Katri Latvala
2. Päivi Puska
3. Markku Nykänen
4. Tuula Harju
5. Hannu Nieminen

Jaostot

Kunnanhallituksen alaisia jaostoja ovat hallintosääntöjaosto, henkilöstöjaosto ja konserni-​ ja elinvoimajaosto. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöjaosto.

Kunnanhallituksen hallintosääntöjaosto

Hallintosääntöjaoston tehtäviin kuuluvat hallintosääntömuutosten valmistelu kunnanhallitukselle sekä päivittämisen ja muutostarpeiden seuranta.

Hallintosääntöjaoston esittelijänä toimii hallinto-​ ja henkilöstöjohtaja.

Kokoonpano
Marja Vettenranta, puheenjohtaja (varajäsen Päivi Miskala)
Tiina Friman, varapuheenjohtaja (varajäsen Piia Eerola)
Marja-Liisa Harri (varajäsen Pekka Andrejeff)
Sakari Poti (varajäsen Timo Kamila)
Kurth Silorinne (varajäsen Markku Nykänen)
Jussi Säilä (varajäsen Juha Kallio)
Raija Viljanmaa (varajäsen Ritva Lämpsä)

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluvat henkilöstöpolitiikkaan kuuluvat asiat, jotka on tarkemmin määritelty hallintosäännössä.

Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Kokoonpano
Jari Lönn, puheenjohtaja (varajäsen Jouni Oikarainen)
Teemu Knuutti, varapuheenjohtaja (varajäsen Timo Kamila)
Pekka Andrejeff (varajäsen Allan Lehtimäki)
Tiina Friman (varajäsen Marika Kasi-Kangasmaa)
Päivi Miskala (varajäsen Lea Ranne)
Eveliina Salminen (varajäsen Pirjo Kinnari)
Marja Vettenranta (varajäsen Ritva Lämpsä)

Kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto

Konserni- ja elinvoimajaoston tehtävänä on vastata konserniohjauksen kehittämisestä, pyrkiä edistämään kunnan elinvoimaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin elinkeinoasioihin. Jaoston tehtävänä on myös vastata osaltaan niiden yhtiöiden omistajaohjauksesta sekä valvonnasta, joiden omistajana, osakkaana tai jäsenenä kunta on tai joissa kunnalla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimen jäseniä.

Konserni- ja elinvoimajaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kokoonpano
Sauli Tuomela, puheenjohtaja (varajäsen Juha Kallio)
Päivi Miskala, varapuheenjohtaja (varajäsen Hannele Viianen)
Tiina Friman (varajäsen Piia Eerola)
Mika Piispanen (varajäsen Jenna Pääskynen)
Lea Ranne (varajäsen Marja Vettenranta)
Timo Riiki (varajäsen Piia Riiki)
Antti Uusimäki (varajäsen Teemu Knuutti)

Teknisen lautakunnan ympäristöjaosto

Ympäristöjaoston tehtävänä on toimia valmistelijana tekniselle lautakunnalle ympäristönsuojelu-, vesi- ja jätelakien mukaisiin valvontaan ja tehtäviin liittyvissä asioissa. Kiireelliset asiat käsitellään suoraan teknisessä lautakunnassa ilman jaoston käsittelyä.

Ympäristöjaoston esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Kokoonpano
Juhana Hilmola, puheenjohtaja (varajäsen -)
Piia Riiki, varapuheenjohtaja (varajäsen Anne-Mari Poola)
Juha Haapaluoma (varajäsen Marika Kasi-Kangasmaa)

Toimikunnat

Metsä- ja maanostotoimikunta

Metsä-​ ja maanostotoimikunta

  • seuraa toimialan yleistä kehitystä sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja tekniselle lau-​takunnalle kunnan metsien pitkäjänteisestä ja taloudellisesta hoidosta,huolehtii yhteistyöstä kunnan ja alalla toimivien julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa,
  • huolehtii yhteistyöstä kunnan ja alalla toimivien julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa,
  • laatii määrävälein (10–15 v.) kunnan metsien kokonaisvaltaisen pitkän aikavälin hoito-​ ja hakkuusuunnitelman,
  • laatii osaltaan ehdotuksen talousarvioksi sekä toimialaansa kuuluvien näkökohtien huo-​mioon ottamiseksi talousarviossa muiltakin osin,
  • laatii tekniselle lautakunnalle ehdotuksen vuosityösuunnitelmaksi sisältäen metsien hoito-​ ja hakkuusuunnitelman talousarviovuodelle sekä vuosityösuunnitelmaan pohjau-​tuvan määrärahojen käyttösuunnitelman,
  • huolehtii toimialaansa koskevasta yleisestä kehitys-​ ja tiedotustoiminnasta,
  • valmistelee päätöksentekoon maanostot ja -​myynnit sekä lahjoitukset (lukuun ottamatta asuntotarkoitukseen osoitettujen tonttien myyntiä).

Metsä-​ ja maanostotoimikunnan esittelijänä toimii maanmittausinsinööri.

Kokoonpano
Hannele Viianen, puheenjohtaja (varajäsen Marja Vettenranta)
Sauli Tuomela, varapuheenjohtaja (varajäsen Erkki Aro)
Piia Eerola (varajäsen Päivi Puska)
Jaakko Hautanen (varajäsen Petri Friman)
Asko Perälä (varajäsen Pentti Kananoja)
Anne-Mari Poola (varajäsen Kati Tuokko)
Vilho Tekoniemi (varajäsen Timo Riihimäki)

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Esittelijänä ja sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Kokoonpano
Liisa Nikkilä, puheenjohtaja, Ammattiliitto Jyty ry
Tarja Aikio, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Mika Varala, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Jarkko Ilvesjärvi, työsuojelupäällikkö
Maarit Koivuniemi, työsuojeluvaltuutettu
Virve Tala, työsuojeluvaltuutettu
Teemu Knuutti, varapj, (varajäsen Marja Vettenranta)
Jouni Oikarainen (varajäsen Tiina Friman)