Siirry sisältöön

Tietoa kaavoituksesta

Kaavoituksella ohjataan maankäyttöä ja rakentamista kunnan eri alueilla. Kaavassa varataan alueita muun muassa asumiseen, virkistykseen, kaupallisille palveluille, teollisuudelle sekä liikenneväylille.

Laihialla kunnan kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaava-asioiden valmistelijana ja lakisääteisenä kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri. Kaavat laaditaan pääsääntöisesti ulkopuolisten konsulttien toimesta.

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, josta tiedotetaan muun muassa alueen naapureita. Kaavaprosessin eri vaiheista julkaistaan myös virallisia kuulutuksia kunnan kotisivuilla ja Kyrönmaa-lehdessä. Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat ovat katsottavissa kotisivuilla sekä kunnanviraston teknisellä osastolla kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana.

Kaavoitusprosessi(avautuu uuteen ikkunaan)

Asemakaava

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Asemakaava on sitova ohje rakentamisessa ja päätöksenteossa. Laatijana toimii kunta.

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voidaan laatia joko koko kunnan alueelle tai vain määrätylle osalle, jolloin kyseessä on osayleiskaava. Laihian osayleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia MRL:n mukaisia osayleiskaavoja. Laatijana toimii kunta.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteisin kaavataso, jonka avulla suunnitellaan sellaista maankäyttöä, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä. Pohjanmaan alueella maakuntakaavan laatijana toimii Pohjanmaan liitto.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma tiedottaa meneillään olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista ja muista maankäytön suunnitelmista. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selostetaan lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä mahdolliset päätökset ja muut toimet. Kaavoitusohjelma on kaavoituskatsauksen liitteenä ja se sisältää lähivuosien suunnitelmia hieman tarkemmin esiteltynä.

Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2024-2026 ovat nähtävillä 6.3.-5.4.2024 välisen ajan Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa osoitteessa Laihiantie 39 (1. kerros). Asiakirjat löytyvät myös alta.

Maapoliittiset ohjeet

Laihian kunnan maapoliittisissa ohjeissa on määritelty kunnan kaavoituksen ja maanhankinnan yleisperiaatteet, tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Ohjeiden keskeinen päämäärä on sitouttaa kunnan virkamiehet ja päätöksentekijät yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Maapoliittiset ohjeet sisältävät myös maan luovutuksen periaatteet, jotka aikaisemmin olivat erillisinä kiinteistöjen luovutusehtoina.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maapoliittiset ohjeet 27.4.2020.

Lisätietoja: