Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löytyvät tiedot käynnissä olevista kaavahankkeista ja niiden aineistot.

Kattiharjun tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön rajan tuntumassa noin 11 kilometriä Laihian keskustasta kaakkoon. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 245 hehtaaria ja sinne sijoitettaisiin kaksi tuulivoimalaa. Suunniteltava laajennusalue täydentää Isonkyrön puolelle jo luvitettua 14 voimalan tuulivoimapuistoa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamassa mielessä julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa os. Laihiantie 39 ajalla 17.4.-22.5.2024.

Mielipiteet kaava-aineistosta on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteella: Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13 (Laihiantie 50), 66401 Laihia tai sähköpostilla laihian.kunta@laihia.fi, kuoreen merkintä / viestin otsikoksi ”Mielipide / Kattiharju”. Suulliset mielipiteet tulee esittää maanmittausinsinööri Anna Annilalle (puh. 0500 868 127).

Hankkeen osalta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 8.5.2024 klo 17-18.30 Laihian Ylipään nuorisoseuralla (os. Tampereentie 1030). Kahvitus klo 16.30 alkaen. Osallistuminen on mahdollista myös etänä seuraavan linkin kautta: Teams-linkki yleisötilaisuuteen(siirryt toiseen palveluun).

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Lisätietoja hankkeesta antavat:

  • maanmittausinsinööri Anna Annila, anna.annila@laihia.fi, 0500 868 127
  • kaavakonsultti (Alusta Consulting Oy) Lauri Solin, lauri.solin@alustaconsulting.fi, 044 704 6281

Osakorttelin 51 muutos

Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaavan noin 0,8 hehtaarin suuruista aluetta korttelissa 51. Suunnittelualue sijaitsee Laihian keskustassa Kauppatien ja VT3:n välisellä alueella. Luoteessa alue rajautuu Ratikyläntiehen ja kaakossa nykyisen R-kioskin kiinteistöön.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas asuin- ja liikerakennusten rakentaminen alueelle. Lisäksi kaavoitusprosessin yhteydessä selvitetään alueen liikennöintiin ja parkkipaikkoihin liittyviä kysymyksiä sekä lähiympäristön liikenteestä aiheutuvien häiriöiden vaikutukset.

Kaavaehdotus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa os. Laihiantie 39 (1. kerros) ajalla 10.4. – 10.5.2024.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Luonnosvaiheen kaavakartta (oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2023-2024):

Rautatiealueen muutos

Väylävirastossa on tekeillä Seinäjoki-Vaasa -väliä koskeva rautatien nopeudennoston ratasuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöliikenteen matkanopeuden nostaminen ja turvallisuuden parantaminen. Laihian kohdalla asemakaava-alueella on todettu rautatiealueen lisätilatarve, jotta pengerleveyttä voitaisiin kasvattaa ja pengerluiskia loiventaa tarvittavilta osin niiden saattamiseksi nykyvaatimusten mukaiseksi.

Kaavamuutosalue ulottuu Kirstantien kohdalla olevasta tasoristeyksestä Alhontien tasoristeyksen läheisyyteen. Alue on pinta-alaltaan noin 1,7 ha.

Kaavaehdotus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa os. Laihiantie 39 (1. kerros) ajalla 10.4. – 10.5.2024.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Luonnosvaiheen kaavakartta (oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2023-2024):

Santaloukon asemakaavan muutos ja laajennus

Santaloukontien varteen on tekeillä tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi, joka vaatii kaavamuutoksen toteuttamisen Santaloukon asemakaava-alueelle. Samassa yhteydessä on tavoitteena keventää alueen tontteja koskevia kaavamääräyksiä. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 18,7 ha.

Kaavaehdotusvaiheessa kaavoitettavaan alueeseen on otettu mukaan osuus Santaloukontien tiealueesta, minkä johdosta kaavan nimeen on lisätty sana laajennus.

Kaavaehdotus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa os. Laihiantie 39 (1. kerros) ajalla 10.4. – 10.5.2024.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Luonnosvaiheen kaavakartta (oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2023-2024):

Isonkylän asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee noin 8,7 hehtaarin suuruista aluetta Töninmäentien länsipuolella ja Isonkyläntien pohjoispuolella. Pääosin metsätalouskäytössä olevalla alueella on lisäksi kaksi vanhaa asuinkiinteistöä. Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa uusia omakotitontteja alueelle.

Isonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa osoitteessa Laihiantie 39 (1. kerros) ajalla 6.3. – 5.4.2024.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Luonnosvaiheen kaavakartta (oli nähtävillä kesällä 2023):

Osakorttelit 52 ja 55 (S-Marketin ympäristö)

Asemakaavan muutos koskee noin 1,8 hehtaarin suuruista aluetta Laihian S-Marketin ympäristössä Laihianjoen ja Kauppatien välissä. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa liikerakentamisen kehittäminen alueella.
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen kokouksessaan 19.6.2023 (§ 31). Hyväksymispäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Laihian kunnan eteläosassa Levanevan pohjoispuolella ja Jokisalon eteläpuolella. Lännessä alue ulottuu Vaatimonnevalle ja idässä Sutikan ja VT3:n läheisyyteen. Suunnittelualueen laajuus on noin 6300 hehtaaria. Alueelle on suunnitelmissa sijoittaa enintään 46 maksimissaan 350 metrin korkuista tuulivoimalaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamassa mielessä julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisellä osastolla os. Laihiantie 50 ajalla 30.8.-28.9.2023 toimiston aukioloaikana ma – pe klo 9 – 15.

Hankkeen osalta järjestettiin yleisötilaisuus keskiviikkona 13.9.2023 klo 18-20 Laihian Ylipään nuorisoseuralla (os. Tampereentie 1030), jossa esiteltiin sekä kaavoitusta että samanaikaisesti nähtävillä olevaa YVA-ohjelmaa.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Samaan aikaan käynnissä olevasta ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) löytyy tietoa täältä(siirryt toiseen palveluun).

Asukaskysely YVA-menettelyyn liittyen

Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavan tarkistus ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamassa mielessä julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisellä osastolla os. Laihiantie 50 ajalla 22.1.-21.2.2021.

Nähtävilläoloaikana toteutettiin sekä asukaskysely että maanomistajakysely kaavoitukseen liittyen. Asukaskyselyn avulla kartoitettiin alueen asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä alueen suunnittelussa huomioitaviin asioihin. Maanomistajakyselyn avulla selvitettiin tarkemmin maanomistajien rakentamistarpeita, jotta niitä voidaan huomioida alueen kaavasuunnittelussa.

Osayleiskaavaan ja kyselyihin liittyvä infotilaisuus järjestettiin keskiviikkona 10.2.2021 etätilaisuutena.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

VT3 asemakaavan muutos

Korttelin 299 muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee rautatien ja Vedenojantien välissä Alhontien itäpuolella. Alueen pinta-ala on noin 3 ha. Tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että alueelle sallittaisiin teollisuusrakennusten lisäksi myös kaupallisia tiloja.

Kaavaan liittyvät asiakirjat:

Lisätietoja: